JC_Quentin_Dacremont3Le 26 Mars 2015 à 15h30, Quentin D’Acremont présentera l’article suivant :

Length-dependent thermal conductivity in suspended single-layer graphene

Xiangfan Xu, Luiz F.C. Pereira, Yu Wang, Jing Wu, Kaiwen Zhang, Xiangming Zhao, Sukang Bae, Cong Tinh Bui, Rongguo Xie, John T.L. Thong, Byung Hee Hong, Kian Ping Loh, Davide Donadio, Baowen Li & Barbaros O. zyilmaz.


Nature communications, avril 2014

Lieu: Salle des séminaires au 3ème étage.